Kulak Burun Boğaz Hastalıklarına Etkin Tedavilerle Her Zaman Yanınızdayız!
Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Hasta Hakları

Hasta Hakları

 1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

1.1. Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konularında bilgi edinme hakkına sahiptir.

1.2. Sağlık kuruluşları hastaları bilgilendirmek amacı ile hastaların kolayca ulaşabileceği uygun yerlere bilgilendirici pano, broşür ve işaretler bulundurmak zorundadır.

1.3. Hastalarımız organ nakli ya da deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hareket etme hakkına sahiptir. Organ nakli gibi tedavi olanağı sağlayacak kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda, hizmetten yararlanacak hastanın seçimi tıbbi ölçütlere göre ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun'a uygun olarak yapılır.

1.4. Hastalarımız, arzu ettiklerinde koruyucu sağlık hizmetleri konusuna (ana- çocuk sağlığı, veremle savaş, sıtma ile savaş, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, çevre sağlığı gibi) ya da kliniğimizde merkez olarak etkinlik gösteren tüm alanlarda (epilepsi merkezi, hipertansiyon merkezi, beyin-damar hastalıkları merkezi, meme hastalıkları merkezi gibi) danışman hekimlerimizden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir.

1.5. Hastaların bedeni ve ruhi durumları dikkate alınarak, hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı ve bekletilmeleri söz konusu ise bekletilmenin sebepleri konusunda gerekli ve yeterli bilgi verilir.

1.6. Tüm hasta ve yakınları her türlü hizmetten dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit düzeyde faydalanabilmektedir.

 1. Bilgi Edinme ve Haberleşme Hakkı

2.1. Hastalarımızın kendileri ya da yasal vasileri kanalı ile tanı ve tedavinin tüm sürecinde kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale yöntemleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve tedavinin gidişi konularında bilgi edinme hakkına sahiptir.

2.2. Hastalarımız tanı ve tedavilerinin her aşamasında kendilerine ait dosyalara bakma ve Medikal Direktörlük onayı doğrultusunda bir kopyasını alma hakkına sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisi ile ilgili özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.

2.3. Hastalarımızın hastalığı ile ilgili bilgiler, tıbbi terimler mümkün olduğunca kullanılmadan ve hastanın ruhi durumuna uygun ve nazik bir ifade ile verilir. Resmi dili anlamayan bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgiler ise, hastanın kendi talebi üzerine bulabildiği ve bedeli ödendiği takdirde çevirmen aracılığı ile verilir.

 1. Mahremiyete ve Özel Hayata Saygı Gösterilmesi Hakkı

3.1. Hastaların mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle yürütülür.

3.2. Hastalarımız hekimleriyle görüşme ve muayene edilme aşamalarında, yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.

3.3. Hastalarımızın muayenesi sırasında odalarda mevcut bulunan perdeler kapatılarak görsel gizlilik sağlanır.

3.4. Hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin tıbbi müdahale sırasında hasta yanında bulunmasına izin verilmez. Ancak, tıbben sakınca olmayan hallerde hastanın yanında bir yakınının bulunmasına izin verilebilir.

3.5. Hastalarımızın tanı, tedavi ve bakımı için gerekli olmadıkça ve hasta izin vermedikçe hastanın özel ve aile hayatına müdahale edilmez.

3.6. Hastanın sağlık durumu, tıbbi durumu, tanısı, tedavisi, kimlik bilgileri ve kişiye özel diğer tüm bilgiler ölümden sonra bile gizli olarak korunur.

3.7. Hastaya ait tüm bilgiler, yalnızca hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir. Hastanın tedavisi ile ilgili diğer sağlık personeline ihtiyaç söz konusu olduğunda hastanın onayı olduğu varsayılarak davranılır.

3.8. Hastalarımız kişilik ve kültür değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda, bireysel saygınlığı korunarak, saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir.

3.9. Kliniğimizin hiçbir çalışanı, hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir. Her aşamada, çözülemeyen her türlü sorun kliniğimizin ilkelerine ve var olan yasalara uygun biçimde çözümlenecektir.

 1. Hastadan Onay Alınması:

4.1. Hastamız tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili bir ölüm ya da önemli yan etki riski, iyileşme ile ilgili problemler ve sonuçta elde edilecek başarı şansı gibi konularda mümkün olan bilgilendirme yapıldıktan sonra, tedavisi ile ilgili alınacak kararlara katılma hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığında, yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır.

4.2. Hastamızın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil olduğu, hastaya derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlarından birisi tehdit altına girecek bir durum söz konusu ise ve eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa, tıbbi girişim yapılabilir.

4.3. Hastanın iradesini beyan etmesinin mümkün olmadığı ve acilen tıbbi girişim yapılması gereken durumlarda, daha önceden bu girişimi reddettiğini gösteren bir açıklaması yoksa hastanın onayı varsayılarak girişim yapılabilir.

4.4. Yasal temsilcinin onay vermeyi reddettiği durumda, doktor veya diğer sağlık personelinin görüşü girişimin hastayı ilgilendirdiği yolunda ise, karar mahkemeye ya da hakem heyeti benzeri bir görev birimine bırakılmalıdır.

4.5. Hastalarımızın eğitim ve araştırmalara katılımında gönüllülük esastır.

 1. Gizlilik Hakkı

5.1. Hasta, hastalığın gidişatına göre yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; sağlık durumu hakkında kendisine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir.

5.2. Hastanın manevi yapısını olumsuz yönde etkileyerek hastalığın artması ihtimalinin bulunması, hastalığın seyrinin ve sonucunun vahim görülmesi gibi durumlarda hekimin takdirine göre teşhis gizli tutulabilir. Ancak tedavisi olmayan bir teşhis, hastanın aksi yönde bir talebinin bulunmaması veya açıklanacağı şahsın önceden belirlenmemesi halinde hekim tarafından kendisine ve ailesine bildirilir.

5.3. Hastalarımız, ziyaretçiler de dâhil olmak üzere, kliniğimiz ile resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

5.4. Kliniğimize başvuran bireylerin kliniğimize verdiği tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümünden sonrada gizli kalacak biçimde korunur. Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili yerlere açıklanır.

5.5. Araştırma ve eğitim amacı ile yapılan faaliyetlerde de hastanın kimlik bilgileri, rızası olmaksızın açıklanamaz.

 1. Personeli Tanıma (Kimliği Bilme), Seçme ve Değiştirme Hakkı

6.1. Hastalarımızın kliniğimizde ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ve mesleki sorumluluklarını bilme hakkı vardır.

6.2. Hastalarımızın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli seçme ve tedavisi ile ilgilenen hekimi değiştirme hakkı vardır.

 1. Danışma (Konsültasyon) Hakkı

7.1. Hastamızın kendi talebi ve ek ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman tarafından konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Ancak konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın hekimi ile görüş birliğine varıldığında, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından uygulanır.

 1. Planlanan Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı:

8.1. Doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hastanın kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tıbbi girişimi, tedaviyi reddetme veya durdurma hakkı vardır.

8.2. Tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçlar hastaya/kanuni temsilcisine/yakınlarına hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.

8.3. Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde kurumumuzla ilişiği kesilir.

8.4. Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın kurumumuza tekrar başvurması halinde, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda yakınma ve imada bulunamaz.

 1. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı

9.1. Kliniğimize başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.

9.2. Hastalarımız doktorunu ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir. Hastamız, kliniğimiz ya da kliniğimizin anlaşmalı olduğu bir merkezde tanı ya da tedavi sürecindeyken, başka bir kuruluşta işlemlerinin devam etmesini talep edebilir.

9.3. Hastalarımız talebini yazılı olarak bildirdiğinde, o ana dek durumuyla ilgili tıbbi kayıtlar hastanın bizzat kendisine ya da işlemlerinin devam edeceği yeni kuruluşa, hastanemiz Tıbbi Kayıt ve Arşiv Birimi tarafından en acil biçimde gönderilecektir. Gerek duyulması durumunda, kliniğimiz yetkili hekimi yeni kuruluşa sözel olarak da bilgi vermekle yükümlüdür.

9.4. Kliniğimiz ve anlaşmalı olduğu kuruluşlardaki sağlık görevlileri, hastamıza tıp uygulama kural ve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.

 1. Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları:

10.1. Hastalarımızın sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.

10.2. Hastalarımız tıbbi kayıtlarında bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık ve tedavi işlemi ile ilgili verilerin düzeltilmesini, tamamlanmasını ve açıklanmasını talep etme hakkına sahiptir.

10.3. Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde ve tedaviden sorumlu hekimin uygun görmesine bağlı olarak hastalarımızın refakatçi bulundurma hakkı vardır.

10.4. Hastalarımız sağlık kurumundan taburcu edildiklerinde tanıları, tedavileri ve bakımlarını içeren yazılı bir özet alma ve isteme hakkına sahiptir.

 1. Güvenli Ortam Hakkı:

11.1. Tüm hasta ve yakınlarının kurumumuzda güvenli ortam içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakları vardır. Kurumumuz hasta ve yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almaktadır.

11.2. Hasta ve yakını, hastanede kaldığı süre içinde hastanenin Genel Güvenlik Prosedürü'ne bağlı olarak bilgi alma hakkına sahiptir.

11.3. Deprem ve yangın durumlarında yapılacaklar hakkında hazırlanan bilgi broşürleri (Koruma ve Genel Güvenlik Planı, Yangın Güvenlik Planı, Acil Eylem Planı), hasta ve yakınlarına "Hasta ve Hasta Yakınlarının Hakları ve Sorumlulukları" kitapçığı ile birlikte hasta danışmanları tarafından verilir ve sözel olarak da bilgilendirilir.

11.4. Yeni doğum yapan ve küçük çocuğu olan aileler, çocuklarının korunması ile ilgili olarak Bebek ve Çocuk Güvenliğinin Sağlanması ( Pembe Kod ) Prosedürü doğrultusunda bilgi alma hakkına sahiptir.

11.5. Hastalarımız bedelini ödemek koşulu ile gerek duyduklarında, kliniğimiz tarafından sağlanan güvenlik dışında ek korunma talebinde bulunma hakkına sahiptir.

 1. Dini Hizmetlerden Yararlanma Hakkı:

12.1. Bedeli ödendiği ve sağlanabildiği takdirde, agoni halindeki hastamız için, hastamızın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamını getirme hakkı vardır.

12.2. Kurum hizmetlerinde aksamalara sebebiyet vermemek, başkalarını rahatsız etmemek ve sağlık personelleri tarafından düzenlenip yürütülen tıbbi tedaviye hiç bir şekilde müdahalede bulunmamak şartı ile hastalarımızın kendilerine özgü kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

12.3. Hastalarımızın dini vecibelerini yerine getirebilmeleri amacı ile hastanemizde ibadethane bulunmaktadır.

12.4. Farklı dine mensup hastalarımızın din adamı talep etmesi durumunda Hasta İlişkileri Yetkilisi'ne haber verilir ve ilgili ülkenin konsolosluğu ile irtibata geçilmesi sağlanır.

 1. Hasta Şikâyetleri:

13.1. Hastalarımızın şikâyetleri dikkate alınarak, şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.

13.2. Hastalarımızın 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile kliniğimizin, hasta haklarına ilişkin şikâyetlerini öncelikle kuruluşun Hasta İlişkileri Yetkilisi'ne bildirme hakkı vardır.

13.3. Hasta hukuki hakları içinde yargıya başvurma hakkına sahiptir.

Randevu Al
Randevu Al +90 (212) 408 45 45